Vanliga frågor och svar

Varför heter skolan Bäckaforsskolan?

Namnet Bäckafors kommer ifrån det hus som skolläraren Emanuel Thorén byggde och som låg där den nybyggda bostadsrättsföreningen vid Hälle Lider är belägen. Det är samma bäck som rinner förbi skolan där även skolan har en fors.

Varför har Bäckaforsskolan fått nytt namn och huvudman?

Syftet med ändringen av huvudman är att ha bättre förutsättningar att klara myndighetskraven inom skollagstiftningen, ekonomi och arbetsmiljö genom en separat styrelse för skolan. Dessutom skapa en större tydlighet i relationen mellan skolan och Hällebergsförsamlingen (skolans ägare och tidigare huvudman). Syftet med namnbytet är att tydligt markera förändringen med ny huvudman.

Hur många elever går på skolan?

Vi har i dagsläget 90 elever på skolan från åk F-9. Dessutom har vi ett tiotal barn i vår deltidsförskola för 5-åringar. Vi anser att cirka 20 elever per klass skapar grund till en god studiemiljö; lagom stor för diskussioner och olika arbetssätt men också greppbar för en lärare att kunna se och skapa en relation till samtliga elever.

Kostar det något att gå i er skola?

Nej, att gå på skolan är gratis. Den finansieras via skolpengar från kommunen som vi får för varje elev som går på skolan.

Är alla lärare utbildade?

Vi har en hög behörighet bland våra lärare. En majoritet av dem är legitimerade eller slutför sin utbildning inom det närmaste. De lärare som saknar lärarutbildning äger god yrkeserfarenhet och ämneskunskaper och ett samarbete sker med behöriga lärare.

Har ni förskola och fritids?

Ja, vi har en deltidsförskola för 5-åringar. Verksamheten där genomförs i stor omfattning tillsammans med skolans förskoleklass, men utformas också att emellanåt vara enskild för förskolan.

Vi har i dagsläget ingen egen fritidsverksamhet, men har ett gott samarbete med ett fritids nära oss. Våra barn blir efter skolan hämtade av personal från detta fritids och går därför i gemensam skara dit.

Marelds fritids

Vad bestämmer undervisningens innehåll och hur genomförs den?

All undervisning utgår från myndigheternas riktlinjer i skollag och aktuella läro- och kursplaner. Vi ser det även naturligt att på en kristen skola belysa vissa frågeställningar i utbildningen utifrån ett kristet perspektiv. Det kan exempelvis handla om människovärde, mål och mening med livet och relationer mellan människor.

Undervisningen sker på många olika sätt, mycket beroende på klassens sammansättning och behov. Exempel på undervisningssätt är föreläsning/genomgång av läraren, grupparbete, i par- och enskilt arbete. Vi arbetar med att implementera ett arbetssätt som kallas kooperativt lärande. I korthet handlar detta om att ett strukturerat elevsamarbete ökar elevernas engagemang, sociala utveckling och lärande.

Vilka granskar skolan?

Skolinspektionen granskar regelbundet alla Sveriges grundskolor. Bland annat kontrolleras att undervisningen är saklig, allsidig och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt bedrivs i enlighet med läroplanens värdegrund.

Hur styrs skolan?

Huvudman för skolan är Bäckaforsskolan i Ljungskile AB som genom dess styrelse ansvarar för att utbildningen följer de bestämmelser som finns. Styrelsen ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre.

Till sin hjälp har styrelsen utsett en skolchef som bistår styrelsen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs.

För att leda pedagogiska arbetet vid skolan ansvarar skolans rektor. Rektorn beslutar också om skolans organisation och ansvarar för att fördela resurser på skolan efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Rektor, biträdande rektor, skolchef och representanter för styrelsen träffas regelbundet för att kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten.

Måste man vara kristen för att gå på er skola?

Nej, det är inget krav att vara kristen för att gå på vår skola. Här möts elever med olika livsåskådningar och tro.

Vi har morgonsamlingar några gånger i veckan, där olika innehåll varvas. Det kan vara en uppläst bibeltext och tankar runt den, en sång eller budskap som har med vår värdegrund att göra. Vi vill uppmuntra alla att vara med vid morgonsamlingen, men den är frivillig och det är föräldrarna som tillsammans med eleven bestämmer om eleven ska vara med eller inte. Dessutom har vi en frivillig bordsbön i samband med maten.

Hur jobbar ni med elevinflytande på skolan?

Varje klass har regelbundet klassråd där olika frågor som berör klassen tas upp. Vi har också ett elevråd som kontinuerligt träffas för att prata om saker man vill göra och förbättra på skolan.

Hur arbetar ni med extra anpassningar och elever i behov av särskilt stöd?

Vårt uppdrag är att ge varje elev bästa förutsättningar för utvecklas kunskapsmässigt såväl som människa. Vi har kontinuerligt elev- och klasskonferenser där vi samtalar om enskilda elevers behov men också om klassens behov som helhet. Ibland behöver individuella extra anpassningar göras, andra gånger behöver anpassningar på en mer generell nivå ske i klassen.

Vi jobbar för att elever i behov av särskilt stöd ska få detta så tidigt som möjligt under sin skolgång. Adekvata utredningar görs i samarbete med till exempel speciallärare och andra i vårt elevhälsoteam, och därefter sätts rätt stödinsats in. Vid behov tas också en kontakt med professioner utifrån.

Hur kan jag komma i kontakt med mitt barns mentor, ämneslärare, rektor?

Kontakta oss

Finns det en försäkring för mitt barn?

Ja, alla barn som går i en skola inom Uddevalla kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt.

Elevförsäkring